Granty a grantové programy

Naše základní škola plánovitě vyhledává možnosti grantů a grantové spolupráce, které umožňují zlepšení podmínek výuky. Z grantů získáváme finanční prostředky na vybavení školy a na vzdělávání a edukaci žáků i pedagogů.
Získané granty, grantové programy:
- Šablony I. až III. (získáno celkem cca 2 miliony Kč), od května 2023 Šablony JAK
- Smluvní spolupráce s Českým reálným gymnáziem - projektové dny pro 4. a 5.ročník (polytechnika, informatika, robotika, zdravověda, fotografie a postproces, biologie, IT programy pro cizí jazyk...)
- Memorandum se ZŠ Šindlovy Dvory - projektové dny pro 4. a 5.ročník (polytechnika, fyzika, robotika, fyzikální a chemické pokusy, fotografování...)
- Grantové programy společnosti Energy Centre České Budějovice - projekty zabývající se alternativními zdroji energie a ekologií (uskutečňované v naší škole nebo v Rakousku), návštěvy science center v Rakousku, spolupráce s rakouskými školami, exkurze...
- Spolupráce s MAP a MAS (Místní akční plán a Místní akční skupina) - čerpání z operačních programů, semináře pro vzdělávání pedagogů...
- Vzdělávací instituce Ireas - vzdělávací kurzy a programy pro pedagogy


Šablony I (JAK)
"Základní škola Boršov nad Vltavou realizuje od 1. 5. 2023 do 31. 12. 2025 projekt "Základní škola Boršov nad Vltavou - Šablony I", reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004168 podpořený z Operačního programu Jan Amos Komenský. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na personální podporu – působení školního asistenta v ZŠ, dále na vzdělávání a spolupráci pracovníků školy a na odborná a komunitní setkávání."


Národní plán doučování pro žáky ZŠ a SŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a neziskovými organizacemi spustilo Národní plán doučování. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Naše škola je příjemcem podpory u EU.


Projekt Podpora vzdělávacích aktivit v ZŠ Boršov nad Vltavou:

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 20_080/0019211-01
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 12. 09. 2020 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, v aktuálním znění (dále jen "Výzva"), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 448 053,00 příjemci :
Název: Základní škola Boršov nad Vltavou
Sídlo: Poříčská 180, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO: 75000466
na realizaci výstupů aktivit projektu:
Název projektu dle MS2014+:1 ZŠ Boršov nad Vltavou - Šablony III
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019211