Základní informace

Pokud chcete, aby Vaše dítě navštěvovalo školní družinu, prosíme Vás o:

- důkladné přečtení Vnitřního řádu školní družiny, kde naleznete všechny potřebné informace o chodu ŠD
- řádné vyplnění a podepsání přihlášky k pravidelné činnosti (včetně údajů na zadní straně)
- včasné uhrazení platby


Formulář pro uvolnění ze ŠD:


V roce 2023/2024 má ŠD 5 oddělení:

1. oddělení: Eva Kubátová - 2.A (třída v buňce), tel. : 607 163 137

2. oddělení: Iveta Karvánková - 2.B (třída v buňce), tel. : 728 110 828

3. oddělení: Vendula Kučerová, Iveta Allizarová - 3.B (třída v buňce), tel. : 773 653 532, 607 812 478

4. oddělení: Marcela Srpová, Iveta Allizarová – 1.třída (třída v přízemí – kmenová třída 1. třídy),
                                                                              tel.: 721 827 179, 607 812 478

5. oddělení: Simona Štefanská, Lucie Kalousková – 3.A. (třída v přízemí – kmenová třída 3.A),
                                                                                    tel.: 774 181 994, 777 817 533

Žáci musí mít vyplněnou přihlášku do školní družiny.

Výše úplaty : 200 Kč měsíčně, platí se POLOLETNĚ - 1000 Kč/pololetí
1. platba do 8.září 2024
2. platba do 8.února 2025
Číslo účtu: 281098488/0300
Variabilní symbol:    rodné číslo dítěte
Specifický symbol:  201

email.: SD@zsborsov.cz


Provoz ŠD

RANNÍ DRUŽINA:  6:00-7:40         ODPOLEDNÍ DRUŽINA:  11:40-16:30

Rozdělení účastníků (dále jen "dětí") během provozní doby ŠD

Ranní družina 6.00 - 7.40 hod bude ve třídě v přízemí (kmenová třída 1. třídy).
Děti přihlášené do ranní družiny přichází hlavním vchodem do 7.30 hod..

Děti, které přijdou do ŠD později, budou do školy vpuštěny v 7.40 hod.!

Odpolední družina 11.40-16.30 hod.

Od 11.40 hod. do 15.00 hod. budou děti z I. až V. odd. rozděleny do svých oddělení (viz. výšše).

Od 15.00 hod. do 16.30 hod. budou děti z 2.A., 2.B., 3.B. přesunuty z buněk do tříd v přízemí budovy školy.

Při vyzvedávání dětí použijte čipový systém Bellhop. Pokud má vaše dítě v době vyzvednutí třídu v buňce na zahradě školy, použijte čip u terminálu hlavního vchodu do školy a dítě si přijďte vyzvednout do příslušné buňky. Pokud má vaše dítě třídu v budově, čekejte na něj u hlavního vchodu.
Z tohoto důvodu je důležité si přečíst umístění a časový harmonogram daného oddělení.
Děkujeme za pochopení. 

VYZVEDÁVÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD:

Rodiče mohou vyzvedávat děti do 13:15 hod., poté až od 14:30 hod.
V době od 13:15 až 14:30 probíhá hlavní zájmová řízená činnost v ŠD (sportovní, výtvarná, pracovní, přírodovědná...).
Tyto časy je nutné respektovat! Uvolnit lze dítě pouze ve výjimečných případech jako je návštěva lékaře apod. 
V době stavebních prací ve škole se budeme snažit v tento čas, být mimo areál školy.
Děkujeme za pochopení.

Uvolnění dítěte mimo údaje uvedené na zápisním lístku pouze písemně na pevně daný propouštěcí list. Není možné uvádět na propouštěcí list časy v řízené činnosti! V souladu s aktuálními bezpečnostními a legislativními předpisy nemůžeme uvolnit dítě ze školní družiny na základě telefonické ani e-mailové žádosti.

Z odpolední družiny od 15.00. hod. budou děti vyzvedávány hlavním vchodem. V čase od 15.00 budou již všechny děti navštěvující školní družinu spojeny ve třídách v přízemí školy!

Žádáme rodiče, aby na své děti čekali vždy před budovou školy pokud je nevyzvedávají v době, kdy jsou výše uvedené třídy v buňkách.Vnitřní řád ŠD ke stažení:Bellhop systém - čipy:Platba za ŠD:

                             

Zápisní lístek: