O škole

Motto:
Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu;
ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. 
Konfucius

Profilace:

Co nabízíme žákům a rodičům? V čem vidíme své silné stránky?
Naše nabídka nejsou jen prázdné pojmy, ale stojíme si za každým slovem.

 • Duch a atmosféra školy oceňované i ČŠI
 • Činnostní učení, projektové vyučování a alternativní prvky výuky (bez podléhání momentálním módním vlivům), ale i tradiční hodnoty a osvědčené metody výuky
 • Kvalitní a spolupracující pedagogický tým, sehraný tým všech zaměstnanců. Práce všech pedagogů se prolíná a navazuje na sebe - mezipředmětové vztahy fungují, i když ve třídě učí více pedagogů
 • Odborné předměty jako například výtvarná výchova, hudební výchova nebo vlastivěda učí jiný pedagog s danou specializací, a žáci se tak učí reflektovat na někoho jiného, než je třídní učitel. Je pro ně tudíž snazší přechod na 2.stupeň
 • Rodinná atmosféra, osobní a vstřícný přístup k žákům i rodičům
 • Výrazně individuální přístup k potřebám každého žáka
 • Rozvíjení komunikace "pedagog - dítě" a "pedagog - rodič"
 • Školní poradenské pracoviště - speciální pedagog, výchovná poradkyně, školní psycholog, logopedická pomoc
 • Výborná vybavenost výukovými, didaktickými pomůckami a IT vybavením (interaktivní tabule a panely ve všech třídách, počítačová učebna, 20 notebooků a 15 tabletů - lze i k zapůjčení pro on-line výuku, plně vybavený fotografický ateliér pro rozšířenou výuku informatiky a fotokroužek
 • Výuka nové informatiky již od školního roku 2022/23
 • Podpora výuky anglického jazyka
 • Doučování žáků přecházejících na gymnázia
 • Hodnotné vzdělávací akce, workshopy a exkurze
 • Výborná úroveň ŠD, pestrá nabídka činností, dostatek pohybu venku, docházkový systém zajišťující bezpečnost a pohodlí při vyzvedávání dětí
 • Pestrá zájmová činnost - velká nabídka kroužků (a to i netradiční zájmové kroužky jako je fotografický, výuka zumby... apod.)
 • Soustavné a systematické vzdělávání pedagogických pracovníků vedoucí ke zkvalitňování jejich práce
 • Bohatá žákovská knihovna a podpora čtenářské gramotnosti
 • Granty a grantová spolupráce se školami, gymnázii a organizacemi (Ireas, Energy Center ČB, MAP, MAS...)
 • Exkurze do Rakouska do science center - pravidelné, často hrazené z grantových programů
 • Spolupráce se dvěma rakouskými školami
 • Škola v přírodě
 • Upevňování morálních hodnot a prevence negativních jevů včetně šikany
 • Výborné reference škol, kam žáci přecházejí

Charakteristika činnostní učení:

Moderní činnostní vyučování je soubor činnostních metod a forem učení, který dává žákům prostor ke konkrétním činnostem, samostatným úvahám a tvorbě vlastních otázek. Žák zde není pasivním příjemcem informací, ale průběžně projevuje vlastní iniciativu - pracuje, přemýšlí, hovoří a tvoří. Činnostní učení je založeno na metodě objevování. Žáci sami, na základě kroků doporučených učitelem, objevují principy a zákonitosti pozorovaných jevů. Vlastní manipulací s pomůckami a vlastní tvorbou úloh získávají žáci poměrně rychle a především trvale praktické zkušenosti, k čemu nový poznatek nebo dovednost slouží. Žák je veden k sebehodnocení a odpovědnosti za svá rozhodnutí. Učí se pracovat sám i spolupracovat v týmu.